Meeldetuletus kütteseadme kasutajale

Kütteseadmed ei ole odavad. Kui ehitada siis ikka selline, mis annab sooja, millel on garantii ja mis kestab aastaid. Nõudke pottseppadelt ja korstnapühkijatelt peale töö teostamist ka seadusega sätestatud dokumentatsiooni.

Meeldetuletus kütteseadme kasutajale

01.01.2012 a. hakkas kehtima uus tuleohutuse seadus, mis tõi kaasa olulised muudatused kütteseadme kasutajale ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi on see, et kõigil, kes teostavad majandustegevusena pottsepatöid peab olema Kutsekoja poolt väljastatud pottsepa kutsetunnistus ning tahkeküttel köetavaid kütteseadmeid (kamin, pliit, ahi, katel jne.) ning korstnaid tohib ehitada või paigaldada kutseline pottsepp. Ühepereelamus, suvilas või väikeehitses võib enda tarbeks küttesüsteeme ehitada kutsetunnistuseta isik, kuid pärast võib kasutusloa taotlemisel tekkida probleeme. Pottsepp peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka kütteseadme passi, kasutusjuhendi, ohutusjuhendi ja muud sinna juurde kuuluvad dokumendid. Kütteseadme passis peab olema ära toodud kõik oluline kütteseadme kohta, ka kütuse liik ja kogus, mida tohib selles kütteseadmes korraga kütta ning salvestusaeg.

Müüritud kütteseadme välispind ei tohi kütmise ajal ega kütmise järel ületada 80C. Kui neid asju järgida on välistatud ka ülekütmine. Kütteseadme paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsiooni lõõri. Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, tervklikku ja ohutut küttesüsteemi. Kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, tuleb küttesüsteemi puhastada nii nagu kütteseadme dokumentatsioonis öeldud. Kui passis ei ole puhastamissagedus ära toodud, tuleb küttesüsteeme puhastada vähemalt üks kord aastas, et ennetada tahmapõlengu ohtu.

Korstnapühkimist reguleerib siseministri määrus, mis hakkas kehtima 01.09.2010.a. Korstnapühkimisteenust võib samuti majandustegevusena pakkuda isik, kel on Kutsekoja poolt väljastatud korstnapühkija kutsetunnisus. Ühepereelamus, suvilas, väikeehitises võib enda tarbeks küttesüsteeme puhastada (välja arvatud suitsulõõrides tahma põletada) ka ilma kutsetunnistuseta isik, järgides kütteseadme puhastamise nõudeid. Ent ka eramutes ja suvemajades peab üks kord viie aasta jooksul laskma kutselisel korstnapühkijal puhastada küttesüsteemid, kes koostab siis korstnapühkimise akti ja juhib tähelepanu avastatud puudustele. Seetõttu soovitangi kutsuda korstnapühkija ikka sagedamini, et tagada varane puuduste avastamine ning nõnda kokku hoida korrastamise kulusid.

Toon ühe näite: kui pööningu pinnast korsten pigitab, siis järelikult on korstna vuukides praod, korstnaots ja pööningupinnas kivid on veel terved. Ei ole vaja hakata korstnat lammutama ja uut korstnat laduma, siin piisab korstna seest poolt ära krohvimisest.

Väike palve omavalitsuste ametnikele. Kui näete, et tsentraalküttega maja katusele on tekkinud mõni korsten või tuleb suitsu ventilatsiooni korstnast, koputage uksele ja küsige, kas kütteseade on seaduspäraselt ehitatud. Oma territooriumil ehitusjärelvalve teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Kasutage ikka küttesüsteemide ehitusel ja hooldusel kutseliste pottseppade ja korstnapühkijate abi. 

Korstnapühkija Aivar Sekk

Pottsepp/korstnapühkija-meister (kutsetunnistused 119304 / 119679)

+372 502 9938
asekk01@gmail.com
Loe lähemalt

«
»